Marta Oms

Llanars

Halfway between Camprodon and Vilallonga de Ter, at 983 meters over sea level, lies the small town of Llanars, with an open landscape of sunny meadows and fields. All plants and twigs I used to create this collection come from there. One of a kind pieces that combine the magical nature of these lands, where in winter everything is covered with ice and snow, and in spring with flowers and green. 

A mig camí de Camprodon i Vilallonga de Ter, a 983 metres sobre el nivell del mar, trobem el petit poble de Llanars, dominant un paisatge obert i solejat entre prats i camps. D'allà és d'on provenen totes les plantes i branquillons que he utilitzat per crear aquesta col·lecció. Totes elles peces úniques que engloben la naturalesa màgica d'aquestes terres, que a l'hivern estan cobertes de gel i neu i a la primavera de flors i verd. 

Isis

Osiris wife and Horus mother. Represented with a woman form, straight or seated in a throne, with a cetre and ankh symbol in her hands. Her relation with renaissance mysteries converted her into the woman of the magic and was requested for her protective powers.

Esposa d'Osiris i mare d'Horus. Se la representa en forma de dona, dreta o asseguda en un tron, amb un cetre a les mans i el símbol de ankh. La seva relació amb els misteris del renaixement i dels orígens de la vida va convertir-la en la senyora de la màgia i era sol·licitada pels seus poders protectors.

Flor de Lotus

I like bathe in front of you. I let you to look at my beauty dressed with linen fine cloths. I dive in water to be with you. Watch me!

M'agrada banyar-me davant teu. Et deixo contemplar la meva bellesa vestida amb fines robes de lli. Em submergeixo a l'aigua per estar amb tu. Mira'm!

Gretel

- This is chocolate! - gasped Hansel as he broke a lump of plaster from the wall.
- And this is icing! exclaimed Gretel, putting another piece of wall in her mouth.
Starving but delighted, the children began to eat pieces of candy broken off the cottage.
- Isn't this delicious?- said Gretel, with her mouth full. She had never tasted anything so nice.

- És xocolata! - va cridar en Hansel mentre trencava un tros de guix de la paret.
- I això és gelat! - va exclamar la Gretel, posant-se un altre tros de mur a la boca.
Afamats i alegres, els nens van començar a menjar trossos de sucre trencats de la caseta.
- No és deliciós? - va dir la Gretel amb la boca plena. Mai havia provat una cosa tan bona.

Hansel and Gretel

Ofelia

...There, on the pendent boughs her coronet weeds clambering to hang, an envious sliver broke; when down her weedy trophies and herself fell in the weeping brook. Her clothes spread wide; and, mermaid-like, awhile they bore her up: which time she chanted snatches of old tunes; as one incapable of her own distress, or like a creature native and indued unto that element: but long it could not be till that her garments, heavy with their drink, pull'd the poor wretch from her melodious lay to muddy death...

...Estaba trepando para colgar las guirnaldas en las ramas pendientes, cuando un pérfido mimbre cedió y los aros de flores cayeron con ella al río lloroso. Sus ropas se extendieron, llevándola a flote como una sirena; ella, mientras tanto, cantaba fragmentos de viejas tonadas como ajena a su trance o cual si fuera un ser nacido y dotado para ese elemento. Pero sus vestidos, cargados de agua, no tardaron mucho en arrastrar a la pobre con sus melodías a un fango de muerte...

Hamlet by William Shakespeare, act IV scene VII

Daenerys

When the sun rises in the west and sets in the east. When the seas go dry and mountains blow in the wind like leaves. When my womb quickens again, and I bear a living child. Then you will return, my sun-and-stars, and not before.

Cuando el sol salga por oeste y se ponga por este. Cuando los mares se sequen y las montañas vuelen en el viento como hojas.Cuando mi vientre vuelva a agitarse y dé a luz un niño vivo. Entonces tu volverás, mi sol y mis estrellas, pero no antes.

Boho

When the blood in your veins return to the sea,
and the earth in your bones return to the ground,
perhaps then you will remember that this land does not belong to you,
it is you who belong to this land.

Cuando la sangre de tus venas retorne al mar
y el polvo de tus huesos vuelva al suelo,
quizás recuerdes que esta tierra no te pertenece a ti,
sino que tú perteneces a esta tierra.

- Ute Proverb -

Jardí Secret

...she had actually walked through real gardens, and real forests, and always felt its mystique, as if something magical and wonderful was waiting just around the corner.

...había paseado por jardines de verdad, y por bosques de verdad, y siempre había sentido su aura mística, como si algo mágico y maravilloso estuviese esperando justo a la vuelta de la esquina.

V.C Andews

Old School

It's close to midnight and something evil's lurking in the dark
Under the moonlight you see a sight that almost stops your heart
You try to scream, but terror takes the sound before you make it
You start to freeze as horror looks you right between the eyes
You're paralyzed...

- Thriller, Michael Jackson -
 

Atón

Solar disk. Represented like a disk with the rays finished in human hands. He became God creator.

Disc solar. Representat com un disc amb els raigs acabats en mans humanes. Va convertir-se en el Déu creador.

Geb

God of the Earth. He had human appearance and he used to be with Nut (the sky) that unfolded on him in woman form. Geb and Nut are from the nine first God creators. Father of Osiris; he had also the mission to help the deceased in the hereafter.

Déu de la Terra. Tenia aparença humana i solia estar acompanyat de Nut (el cel) que es desplegava damunt seu en forma de dona. Geb i Nut formen part dels nou primers Déus creats. Pare d'Osiris; tenia també la missió d'ajudar els difunts al Més Enllà.

Zen

Un mestre Zen li va demanar al seu deixeble que netegés el jardí del monestir. El deixeble va netejar el jardí i el va deixar impecable. El mestre no va quedat satisfet i li va ordenar una segona i una tercera vegada que el netegés. Desanimat, el pobre deixeble es va queixar: Mestre, no hi ha res més a netejar ni endreçar en aquest jardí, ja ho he fet tot! Falta una cosa – va respondre el mestre. Va sacsejar un arbre i algunes fulles van caure i es van escampar pel terra. Ara el jardí està perfecte. - va concloure. - L'ordre perfecte només existeix al costat del desordre. L'ordre total en un jardí mata el jardí.

“El dedo y la luna” - Alejandro Jodorowsky

Cleopatra

Queen of beauty, through all ages, -- Queen of love in storied pages,-- Cleopatra,--star of Egypt,--blazing through the mists of time; Down long centuries descending, thy wild witcheries are blending with half that poets sing to us of glory, love, and crime.

Reina de la bellesa, de tots els temps,-- Reina de l’amor a les pàgines històriques, --Cleopatra, -- estrella d’Egipte, -- flamejant a la nit dels temps; Al llarg dels segles descendent, les teves salvatges bruixeries es barregen amb el que els poetes ens canten de la teva glòria, l’amor i el crim. 

Rosa Vertner Jeffrey

Elizabeth

"I may not be a lion, but I am a lion's cub, and I have a lion's heart."

Elizabeth I of England

Lluna

Symbol of rejuvenation, renewal, fertility and growth. The Ancient Egyptians referred to the Moon and the Sun as "the two lights" and interpreted these lights as the eyes of sky god, Horus. The left eye was the Moon and the right eye was the Sun, while the cycles of the Moon also relating to his phases of life and his connection with Universe. New Moon represented the beginnings and the planting of seeds in the womb of time, which came to fruition at the Full Moon; time when the body was inhabited by the spirit and illumination took place.

Símbol de rejoveniment, renovació, fertilitat i creixement. Els egipcis es referien al sol i a la lluna com a “les dues llums” i eren els ulls del Déu del cel, Horus. L'ull esquerra era la lluna i l'ull dret el sol, al mateix temps que les fases de la lluna representaven les fases de la seva vida i la seva connexió amb l'univers. La lluna nova simbolitzava els inicis i la plantació de llabors al ventre del temps, el qual esdevenia fruit durant la lluna plena; temps on el cos era habitat per l'esperit i es donava la il·luminació.

Nut

Goddess of the sky. Stars go through her body, every night she swallow the God-sun to make him reborn next morning.

Deessa del cel. Les estrelles recorrien el seu cos, cada nit s'empassava el Déu-sol per fer-lo renéixer el matí següent.